وداع ما‌ با‌ تو‌ اى ماه مبارک نه از‌ روى ملالت ‌و‌ دلتنگى است

 سلام بر‌ تو‌  (اى ماه مبارک) که‌  در‌  اثر همجوارى تو‌  دلها رقت  ‌و‌  شفقت با‌  هم داشت  ‌و‌  فسق  ‌و‌  گناه کمتر از‌  بندگان صادر مى شد (چون روزه قواى حیوانى را‌  ضعیف  ‌و‌  نور  ‌و‌  صفاى روحانى را‌  قوى مى گرداند لذا گناهان که‌  از‌  شهوت  ‌و‌  غضب حیوانى برمى خواست در‌  ماه رمضان کمتر از‌  مردم صادر  ‌و‌  شفقت  ‌و‌  مهربانى دلها به‌  هم افزون مى گردد)
̶    درود  ‌و‌  سلام بر‌ تو‌  اى ماه شریف که‌  بر‌ علیه شیطان (و نفس اماره) ما‌  را‌  یارى مى نمودى  ‌و‌  خوش رفیقى بودى که‌  طریق نکوکارى  ‌و‌  احسان را‌  بر‌ ما‌  آسان مى کردى (چون روزه صحیح شهوت  ‌و‌  غضب را‌  که‌  منشاء بدکارى است محو مى سازد  ‌و‌  نور  ‌و‌  صفاى دل را‌  که‌  منشاء نکوکارى است قوى مى گرداند لذا روزه داران را‌  نیکوکارى  ‌و‌  احسان کارى سهل است  ‌و‌  آسان  ‌و‌  زشتکارى  ‌و‌  عصیان کارى مشکل است)
̶    درود تحیت بر‌ تو‌  (اى ماه صیام) که‌  چقدر آزاد شده گان (از آتش دوزخ) در‌  تو‌  بسیار است
̶    و  ‌آن کس که‌  احترام تو‌  را‌  کاملا رعایت کرده (به وظایف خود عمل نمود  ‌و‌  به‌  وجه صحیح روزه داشت) چقدر سعادتمند (ابد) گردید
̶    و تو‌  چه اندازه گناهان را‌  محو  ‌و‌  انواع عیوب را‌  مستور مى گردانى
̶    درود  ‌و‌  تحیت بر‌ روانت اى ماه چقدر رحمت  ‌و‌  احسانت بر‌ گنهکاران  ‌و‌  هیبت  ‌و‌  جلالت در‌  قلوب اهل ایمان بسیار است
̶    و درود بر‌ روانت اى ماه که‌  هیچ دور روزگاران با‌  دوران تو‌  در‌  نفاست (و شرافت  ‌و‌  حسن  ‌و‌  جمال) همانند نتواند شد
̶    سلام بر‌ تو‌   ‌و‌  درود بر‌ روانت اى ماهى که‌  (از وحى آسمانى با‌  نزول فرشتگان روحانى در‌  شب قدر) از‌  هر‌  امر  ‌و‌  فرمان الهى تو‌  را‌  سلام  ‌و‌  تحیت است
̶    درود  ‌و‌  تحیت بر‌ روان تو‌  باد که‌  به‌  مصاحبتت (مشتاق  ‌و‌  مایل بودیم و) هیچ کراهت نداشتیم  ‌و‌  ملازمتت ما‌  را‌  ناپسند نبود
̶    درود ما‌  بر‌ روانت باد چنانکه تو‌  به‌  رحمت  ‌و‌  برکات بر‌ ما‌  وارد شدى  ‌و‌  مقدم مبارکت ما‌  را‌  از‌  دنس  ‌و‌  پلیدى گناهان پاک  ‌و‌  مطهر ساخت
̶    درود بر‌ روانت سلام  ‌و‌  داع ما‌  با‌  تو‌  اى ماه مبارک نه از‌  روى ملالت  ‌و‌  دلتنگى است ترک روزه تو‌  نه از‌  خستگى  ‌و‌  انضجار (بلکه با‌  محبت قلبى  ‌و‌  شوق ذاتى به‌  ناچار با‌  تو‌  وداع نمودیم  ‌و‌  الم فراقت را‌  ناگزیر تحمل مى کنیم)
̶    درود بر‌ روان شریفت اى ماه که‌  پیش از‌  ورودت محبوب  ‌و‌  مطلوب ما‌  بودى  ‌و‌  هنگام رحلتت مایه حزن  ‌و‌  اندوه قلب ما‌  گشتى

....

پروردگارا (کرم کن و) آنچه در‌  این ماه عزیز از‌  ما‌  لغزشى سر‌  زد یا‌  در‌  گناهى واقع شدیم  ‌و‌  عمل خطا  ‌و‌  ناشایسته اى با‌  قصد عمد یا‌  نسیان  ‌و‌  فراموشى انجام دادیم که‌  در‌   ‌آن ظلم  ‌و‌  ستم بر‌ غیر  ‌و‌  هتک احترام دیگران بود پس‌  تو‌  اى خدا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش درود فرست  ‌و‌  جمیع  ‌آن لغزش  ‌و‌  گناهان را‌  در‌  پرده (رحمتت) مستور ساز  ‌و‌  به‌  عفو  ‌و‌  کرمت از‌  ما‌  درگذر  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  معرض نظر شماتت کنندگان در‌  میاور ..

....

پروردگارا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش درود فرست  ‌و‌  مصیبت ما‌  را‌  به‌  فراق این ماه رمضان مبارک در‌  روز عید فطر جبران  ‌و‌  تدارک فرما  ‌و‌  روز عید ما‌  را‌  مبارک گردان  ‌و‌  بهترین ایام روزگارى که‌  بر‌ ما‌  گذشته است از‌  حیث جلب عفو  ‌و‌  رحمت  ‌و‌  محو گناه مقرر فرما  ‌و‌  از‌  جمیع گناهان پنهان  ‌و‌  آشکار ما‌  (به لطف  ‌و‌  کرم) درگذر..

اى پروردگار از‌  خطاهاى پدران  ‌و‌  مادران  ‌و‌  اهل دین ما‌  (و برادران ایمانى ما) از‌  رفتگان  ‌و‌  آیندگان ایشان تا‌  روز قیامت از‌  خطاهاى جمیعشان (به عفو  ‌و‌  کرمت) درگذر.

خدایا بر‌ محمد (ص) پیغمبر ما‌   ‌و‌  آل‌  پاکش رحمت فرست چنانکه بر‌ فرشتگان مقربت رحمت فرستادى.  ‌و‌  باز درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌ او‌   ‌و‌  آل‌  پاکش چنانکه بر‌ انبیاء  ‌و‌  رسولانت درود  ‌و‌  رحمت فرستادى  ‌و‌  نیز درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌ او‌   ‌و‌  آل‌  پاکش چنانکه بر‌ بندگان صالح  ‌و‌  شایسته ات رحمت فرستادى  ‌و‌  افضل  ‌و‌  کاملتر از‌  همه آنان اى خداى پروردگار عوالم بى نهایت چنان رحمت کاملى بر‌ رسول خاتمت ( محمد مصطفى) فرست که‌  برکات  ‌آن رحمت ما‌  را‌  فرارسد  ‌و‌  به‌  نفعش ما‌  نیز نائل شویم  ‌و‌  از‌  برکاتش دعاهاى ما‌  مستجاب گردد که‌  همانا اى پروردگار تو‌  از‌  هر‌  کس که‌  خلق به‌  کرمش راغب  ‌و‌  مشتاقند البته بى نهایت کریم ترى  ‌و‌  از‌  هر‌  کس که‌  خلق به‌  او‌  اعتماد کنند تو‌  محققا کافى تر از‌  او‌  خواهى بود  ‌و‌  تو‌  عطا بخش ترین کسى که‌  از‌  فضل  ‌و‌  کرمش خلق درخواست حاجت کنند  ‌و‌  توئى که‌  بر‌ کل‌  موجودات عالم قدرت کامل دارى.


/ 4 نظر / 10 بازدید
هاتفی

سلام از حضورتان بسی ممنونم افسوس که این ماه گذشت و هنوز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

پرشکوه

درود بر شما ماه رمضان پرباری داشته باشید.

پرشکوه

درود بر شما ماه رمضان پرباری داشته باشید.

عمه

سلام علیکم عید سعید فطر بر شما مبارک