به کجا می رویم ؟

عمر ما می رود وما به گذشت عمر نگاه می کنیم

به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که چقدر زود گذشته وبه آینده که می نگریم می بینیم که زود فرار می رسد

فرصت ها مثل برق می گذرد و از سرمایه عمر ما کم می گردد وبه صفر های حساب بانکی ما افزوده می شود

بقول امام علی :الفرصت تمر و صحاب- فرصت مثل ابر می گذرد

راستی به کجا می رویم ؟

معلوم است به سوی مرگ ولی چقدر برای آن آماده ایم؟

هر روز دلبستگی ما به دنیا بیشتر می شود و انگار نمی میرییم

وتا نمیریم باورمان نمی شود که می میریم

فقط یک نکته:

ما که کسی نیستیم وپست ومقامان چیزی نیست و از مال دنیا چیز زیادی نداریم وضع ما این چنین است  آنهایی که پست ومقامی دارند وپولشان از پارو بالا می رودچی؟

آنهایی که از هر دری پول در می آورند وحلال وحرام نمی شناسن چی ؟

وای ؟

وای به حال ما وبه حال آنها

چه باید کرد؟

مگر او که همه چیز در دست اوست کمک کند

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
پرشکوه

نهراسیم از مرگ مرگ پایان کبوتر نیست مرگ وارونه ی یک زنجره نیست مرگ در ذهن اقاقی جاری ست مرگ با خوشه ی انگور می آید به دهان مرگ در حنجره ی سرخ گلومی خواند مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است مرگ گاهی ریحان می چیند مرگ گاهی ودکا می نوشد گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد و همه می دانیم ریه های خوشبختی پراکسیژن مرگ است

پرشکوه

بعد از مرگ هم وحشتی ندارد وقتی لطف بی حد خداوند هست به قول شاعر: شرمنده به آنیم که در روز مکافات اندازه لطف تو نکردیم گناهی