قسمتی از نامه 45 امام متقیان علی (علیه السلام) به حنیف انصاری

قسمتی از نامه 45 امام علی (ع) به حنیف انصاری:
... واکر می خواستم ، می توانستم به عسل ناب ومغز گندم وپارچه های ابریشمی  راه یابم.ولی هر گز هوای نفس بر خردم چیره نخواهد شد، وحرص وآز مرا به سوی خواستن وگزیدن خوراکیهای گورا رهنمون نشود.
درحالی که در یمامه یا حجاز کسی باشد که امید دسترسی به گده نانی نداشته باشدوسیر شدن را به یاد ندارد. آیا سزاوار است که من با شکم پر وسیر شب را به روز آرم و پیرامونم شکمهای گرسنه وجگر های تشنه تفتیده به سر برند.
...آیا سزاوار است که شکم چرنده از چریدن پر شود وبه پهلودر افتدوگوسفندهمین که از علف سیر شد گوشه ای آرام گید،وعلی نیز همچون چارپایان خوراکش را بخوردوخوابش ببرد؟
 راستی چشمش روشن باد! از پس سالیان دراز از دامی و ولگرد پیروی کندومانند چرندگان سرگرم چرا و خور وخواب باشد.
خوشا به حال کسی که بر واجب کرده ادا کند وبه جای آرد، ودردشواری ورنجی که دارد بسازد ودم نیارد، وشباهنگام دیده بر هم نگذارد ، تا آنکه خواب او را دریابد، آنگاه بر زمین بخوابد واز دستش بالش بسازد، با گروهی که از بیم معاد و روز رستاخیز دیگانشان باز وبیدار،وپهلوهایشان از بستر برکنار ، ولب ها باذکر پروردگار گویاست ،واز بسیاری استغفار وآمرزش خواهی گناهانشان را ار هم پاشیده و  زدوده اند  و" اینان گروه وحزب خداوندگارند، وبدانید وآگاه باشید که گروه خدا همانا رستگارند"
/ 0 نظر / 6 بازدید