بی دقتی یا اشتباه یا ...

امروز صبح سر صف نانوایی تافتونی بودم که یه موتوری آمد ودر حالی که نونای تافتون می دید وگفت :

" نانوایی بربریه"

ما چند نفری که آنانجا بودیم خندیم ویکی گفت : "بربری بالاتره "

نانوا تا اینو شنید وگفت : " می خواد به این نون هرچی بگه واسه من فرقی می کنه ،بگه سنگک ، بگه لواش ، بگه بربری ، ما می فروشیم"

مونده بودم این جون نونا رو نمی شناسه ویا بی دقته یا اشتباه یا ...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
روزبه

سلام با درود به روان پاک شهدا شهید چمران : آه - آه - آه - از ظلمت جهل و آتش شکنجه و طوفان تهمت و افترا... به روزم و منتظر[گل]