/ 2 نظر / 101 بازدید
پرشکوه

خدا ما را یاری می دهد ما یاریش را رد می کنیم.

عمه

ماه رمضان، شروع «َحّوِل حال» ست روی دل ما ، تبسمی از بال ست همبال فرشته‌ها شدن آسان ست در ماه خدا، که سیب شیطان کال ست التماس دعا