ماه رمضان ماه مهمانی خدا

هرسال که به ماه رمضان می رسیم با خودمون می گویم امسال نشد انشالله سال بعد آماده  وارد  این ماه مبارک می شوم

 که فرموده اند:

اگر خواهی بیابی فیض دیدار              بجز این دل دلی دیگر بدست آر

دلی اندر دل صاحبدلان است             که آن دل جای آن آرام جان است

  اما من آنچنان که باید نتوانستم  در این راه پیشرفت کنم وشاید هرسال پس رفت داشته باشم  فقط امید به لطف خدا که من را در این راه نگهداشته است

در این راه فقط و فقط سالکان واقعی  هستند که می گویند:

ما در خلوت به روی غیر ببستیم              از همه باز آمدیم وبا تونشستیم

هر آنچه نه پیوند یار بود بریدیم              هرچه نه پیونددوست بودگسستیم 

وما کجا وآنها کجا ولیکن اگر نبود امید ما به لطف خدا هرگز به درخانه دوست نمی رفتیم که او خود گفته است:

رو آر بسوی ما که بسوی تو رو کنیم           وز غیر ما بسوی تو رو آورد بلا

/ 1 نظر / 5 بازدید
پرشکوه

آمد رمضان و عید با ماست قفل آمد و آن کلید با ماست