دوستان خواهشا" از پل هوایی استفاده کنید!!!

دوستان می دونند که من زیاد سوار تاکسی و ماشین های بین راهی می شوم

امروز صبح از پل هوایی عبور کردم و زیر پل رفتم برای سوارشدن به ماشین های توراهی

 

دیدم آمبولانسی ایستاده  و دارد مجروحی را منتقل می کند، رفتم جلو دیدم خانم جوانی متاسفانه با خودریی بر خورد کرده و راننده جوان ماشین کیف و یک ساک غذا در دستش گرفته و پشت سر امدادگران بطرف آمبولانس درحرکت است و صدای دادو فریاد مجروح حادثه بلند است

حالم گرفته شد ،خیلی ناراحت شدم بیچاره این خانم و شوهر و بچه هایشناراحت

چه حالی می شوند بستگان و آشنایانش و چه سختی هایی خودش تحمل خواهد کرد، دیدن منظره گیف و ظرف غذا چندین برابر اندوهگینم کرد

چرا ماباید اینجوری رفتار کنیم ، اگر به هر سختی بود این بنده خدا از روی پل عبور می کرد به این مشکل مواجه نمی شد، ایکاش از روی پل عبور می کرد، ای کاش

بیایید تصمیم بگیریم همیشه از روی پل عابر عبور کنیم و فکر کنیم اتفاق همیشه برای دیگران است

 دوستان خواهشا" از پل هوایی استفاده کنید!!!

/ 0 نظر / 83 بازدید