گماشته

سلام بر همه عزیزان

دکتری یک مدتی رئیس بیمارستانی بود

این دکتر در محله ما مطب داشت 

در این مدتی که رئیس بیمارستان بود می دیدم که بنده خدای که  راننده این رئیس بود در طول زمانی  که  آقای دکتر در مطب بود توی ماشین نشسته بود!

نشته بود که هر وقت آقای رئیس خواست آماده باشه برای حرکت!

به راستی  آدمی چقدر می تونه دیگران را استثمار کنه

وچقدر بعضی از آدما دوست دارند این ور باشند درظلم و یا آن ور!

/ 0 نظر / 58 بازدید