گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

وداع ما‌ با‌ تو‌ اى ماه مبارک نه از‌ روى ملالت ‌و‌ دلتنگى است
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: ماه مبارک رمضان ،دعا ،امام سجاد(ع) ،قلب

کم کم با ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم  وبه حقیقت زیباترین بیان از امام سجاد علیه السلام در باره این ایام است که در دعای وداع با این ماه بیان نموده اند

ضمن آرزوی قبولی طاعات همگی شما در این ماه شریف ،فرازهایی از این دعا را با هم می خوانیم:

سلام  ‌و‌  تحیت ما‌  بر‌ تو‌  اى شهر الله اکبر (اى ماه خداى بزرگ)  ‌و‌  اى عید مبارک دوستان خدا سلام  ‌و‌  درود ما‌  بر‌ تو‌  اى گرامى ترین یار  ‌و‌  مونس ما‌  از‌  همه دور روزگار  ‌و‌  اى بهترین ماه عزیز از‌  گردش تمام ایام  ‌و‌  ساعات زمان
̶    درود  ‌و‌  تحیت ما‌  بر‌ تو‌  اى ماهى که‌  دعاها  ‌و‌  آرزوهاى بندگان از‌  درگاه خدا در‌  این ماه به‌  اجابت نزدیک شده  ‌و‌  کار خیر بیشتر از‌  اهل ایمان منتشر مى شود (چون به‌  واسطه روزه این ماه  ‌و‌  گرسنگى  ‌و‌  تشنگى از‌  شهوت حیوانى  ‌و‌  تن پرورى دور مى شوند  ‌و‌  به‌  صفات ملکوتى نزدیک لذا به‌  آرزوهائى که‌  هر‌  بنده ئى را‌  به‌  قرب خدا  ‌و‌  انس با‌  مولاست البته تا‌  حدى نزدیک خواهند شد  ‌و‌  بیشتر اعمال خیر  ‌و‌  نیکوکارى از‌  بندگان به‌  توفیق خدا در‌  این ماه انتشار خواهد یافت)
̶    درود  ‌و‌  سلام بر‌ تو‌  اى ماه مبارک که‌  همدم ما‌  بودى  ‌و‌  با‌  جلالت  ‌و‌  عزت  ‌و‌  قدرت نزد همه  ‌و‌  فراق  ‌و‌  فقدانت دلها را‌  سخت نالان ساخت آرى اهل ایمان همه به‌  تو‌  چشم امید داشتند (چون این ماه محو گناهان  ‌و‌  رفعت مقام روزه داران است) تو‌  درگذشتى  ‌و‌  الم فراقت دلها را‌  دردناک نمود
̶    و درود بر‌ تو‌  اى ماه عزیز که‌  چون به‌  ما‌  روى آوردى با‌  تو‌  انس  ‌و‌  الفت  ‌و‌  نشاط داشتیم  ‌و‌  چون منقضى شدى  ‌و‌  روى از‌  ما‌  بگردانیدى همه دلها را‌  وحشت زده  ‌و‌  محزون کردى 
  


 سلام بر‌ تو‌  (اى ماه مبارک) که‌  در‌  اثر همجوارى تو‌  دلها رقت  ‌و‌  شفقت با‌  هم داشت  ‌و‌  فسق  ‌و‌  گناه کمتر از‌  بندگان صادر مى شد (چون روزه قواى حیوانى را‌  ضعیف  ‌و‌  نور  ‌و‌  صفاى روحانى را‌  قوى مى گرداند لذا گناهان که‌  از‌  شهوت  ‌و‌  غضب حیوانى برمى خواست در‌  ماه رمضان کمتر از‌  مردم صادر  ‌و‌  شفقت  ‌و‌  مهربانى دلها به‌  هم افزون مى گردد)
̶    درود  ‌و‌  سلام بر‌ تو‌  اى ماه شریف که‌  بر‌ علیه شیطان (و نفس اماره) ما‌  را‌  یارى مى نمودى  ‌و‌  خوش رفیقى بودى که‌  طریق نکوکارى  ‌و‌  احسان را‌  بر‌ ما‌  آسان مى کردى (چون روزه صحیح شهوت  ‌و‌  غضب را‌  که‌  منشاء بدکارى است محو مى سازد  ‌و‌  نور  ‌و‌  صفاى دل را‌  که‌  منشاء نکوکارى است قوى مى گرداند لذا روزه داران را‌  نیکوکارى  ‌و‌  احسان کارى سهل است  ‌و‌  آسان  ‌و‌  زشتکارى  ‌و‌  عصیان کارى مشکل است)
̶    درود تحیت بر‌ تو‌  (اى ماه صیام) که‌  چقدر آزاد شده گان (از آتش دوزخ) در‌  تو‌  بسیار است
̶    و  ‌آن کس که‌  احترام تو‌  را‌  کاملا رعایت کرده (به وظایف خود عمل نمود  ‌و‌  به‌  وجه صحیح روزه داشت) چقدر سعادتمند (ابد) گردید
̶    و تو‌  چه اندازه گناهان را‌  محو  ‌و‌  انواع عیوب را‌  مستور مى گردانى
̶    درود  ‌و‌  تحیت بر‌ روانت اى ماه چقدر رحمت  ‌و‌  احسانت بر‌ گنهکاران  ‌و‌  هیبت  ‌و‌  جلالت در‌  قلوب اهل ایمان بسیار است
̶    و درود بر‌ روانت اى ماه که‌  هیچ دور روزگاران با‌  دوران تو‌  در‌  نفاست (و شرافت  ‌و‌  حسن  ‌و‌  جمال) همانند نتواند شد
̶    سلام بر‌ تو‌   ‌و‌  درود بر‌ روانت اى ماهى که‌  (از وحى آسمانى با‌  نزول فرشتگان روحانى در‌  شب قدر) از‌  هر‌  امر  ‌و‌  فرمان الهى تو‌  را‌  سلام  ‌و‌  تحیت است
̶    درود  ‌و‌  تحیت بر‌ روان تو‌  باد که‌  به‌  مصاحبتت (مشتاق  ‌و‌  مایل بودیم و) هیچ کراهت نداشتیم  ‌و‌  ملازمتت ما‌  را‌  ناپسند نبود
̶    درود ما‌  بر‌ روانت باد چنانکه تو‌  به‌  رحمت  ‌و‌  برکات بر‌ ما‌  وارد شدى  ‌و‌  مقدم مبارکت ما‌  را‌  از‌  دنس  ‌و‌  پلیدى گناهان پاک  ‌و‌  مطهر ساخت
̶    درود بر‌ روانت سلام  ‌و‌  داع ما‌  با‌  تو‌  اى ماه مبارک نه از‌  روى ملالت  ‌و‌  دلتنگى است ترک روزه تو‌  نه از‌  خستگى  ‌و‌  انضجار (بلکه با‌  محبت قلبى  ‌و‌  شوق ذاتى به‌  ناچار با‌  تو‌  وداع نمودیم  ‌و‌  الم فراقت را‌  ناگزیر تحمل مى کنیم)
̶    درود بر‌ روان شریفت اى ماه که‌  پیش از‌  ورودت محبوب  ‌و‌  مطلوب ما‌  بودى  ‌و‌  هنگام رحلتت مایه حزن  ‌و‌  اندوه قلب ما‌  گشتى

....

پروردگارا (کرم کن و) آنچه در‌  این ماه عزیز از‌  ما‌  لغزشى سر‌  زد یا‌  در‌  گناهى واقع شدیم  ‌و‌  عمل خطا  ‌و‌  ناشایسته اى با‌  قصد عمد یا‌  نسیان  ‌و‌  فراموشى انجام دادیم که‌  در‌   ‌آن ظلم  ‌و‌  ستم بر‌ غیر  ‌و‌  هتک احترام دیگران بود پس‌  تو‌  اى خدا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش درود فرست  ‌و‌  جمیع  ‌آن لغزش  ‌و‌  گناهان را‌  در‌  پرده (رحمتت) مستور ساز  ‌و‌  به‌  عفو  ‌و‌  کرمت از‌  ما‌  درگذر  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  معرض نظر شماتت کنندگان در‌  میاور ..

....

پروردگارا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاکش درود فرست  ‌و‌  مصیبت ما‌  را‌  به‌  فراق این ماه رمضان مبارک در‌  روز عید فطر جبران  ‌و‌  تدارک فرما  ‌و‌  روز عید ما‌  را‌  مبارک گردان  ‌و‌  بهترین ایام روزگارى که‌  بر‌ ما‌  گذشته است از‌  حیث جلب عفو  ‌و‌  رحمت  ‌و‌  محو گناه مقرر فرما  ‌و‌  از‌  جمیع گناهان پنهان  ‌و‌  آشکار ما‌  (به لطف  ‌و‌  کرم) درگذر..

اى پروردگار از‌  خطاهاى پدران  ‌و‌  مادران  ‌و‌  اهل دین ما‌  (و برادران ایمانى ما) از‌  رفتگان  ‌و‌  آیندگان ایشان تا‌  روز قیامت از‌  خطاهاى جمیعشان (به عفو  ‌و‌  کرمت) درگذر.

خدایا بر‌ محمد (ص) پیغمبر ما‌   ‌و‌  آل‌  پاکش رحمت فرست چنانکه بر‌ فرشتگان مقربت رحمت فرستادى.  ‌و‌  باز درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌ او‌   ‌و‌  آل‌  پاکش چنانکه بر‌ انبیاء  ‌و‌  رسولانت درود  ‌و‌  رحمت فرستادى  ‌و‌  نیز درود  ‌و‌  رحمت فرست بر‌ او‌   ‌و‌  آل‌  پاکش چنانکه بر‌ بندگان صالح  ‌و‌  شایسته ات رحمت فرستادى  ‌و‌  افضل  ‌و‌  کاملتر از‌  همه آنان اى خداى پروردگار عوالم بى نهایت چنان رحمت کاملى بر‌ رسول خاتمت ( محمد مصطفى) فرست که‌  برکات  ‌آن رحمت ما‌  را‌  فرارسد  ‌و‌  به‌  نفعش ما‌  نیز نائل شویم  ‌و‌  از‌  برکاتش دعاهاى ما‌  مستجاب گردد که‌  همانا اى پروردگار تو‌  از‌  هر‌  کس که‌  خلق به‌  کرمش راغب  ‌و‌  مشتاقند البته بى نهایت کریم ترى  ‌و‌  از‌  هر‌  کس که‌  خلق به‌  او‌  اعتماد کنند تو‌  محققا کافى تر از‌  او‌  خواهى بود  ‌و‌  تو‌  عطا بخش ترین کسى که‌  از‌  فضل  ‌و‌  کرمش خلق درخواست حاجت کنند  ‌و‌  توئى که‌  بر‌ کل‌  موجودات عالم قدرت کامل دارى.