گیلان (وبلاگ علی احمد خانی پرشکوه)

یادداشت های یک پرشکوهی با همه افکار و اتفاقات روز مره زندگی

نویسنده: علی احمدخانی پرشکوه - یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥

سلام  E:\AKS\gol1E:\AKS\gol1